AREX uczestnikiem IV Kongresu Elektryki Polskiej

W dniach 6 – 7 czerwca 2024r. w Poznaniu odbył się Kongres Elektryki Polskiej (KEP) którego celem było wypracowanie kierunków transformacji energetycznej w Polsce z uwzględnieniem szans i zagrożeń, prezentacja nowoczesnych technologii do zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w Polsce. Przedsięwzięcie to objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem kongresu było Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Kongres Elektryki Polskiej (KEP) to najważniejsze cykliczne wydarzenie naukowo-techniczne organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) co 5 lat. Dotychczas odbyły się trzy Kongresy Elektryki Polskiej (2009, 2014 i 2019 rok). Celem tego wydarzenia było wypracowanie kierunków transformacji energetycznej w Polsce z uwzględnieniem szans i zagrożeń, prezentacja nowoczesnych technologii do zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w Polsce.

Prace Kongresu odbywały się będą zarówno w formule wykładowej, jak i w panelach dyskusyjnych. Oprócz prac plenarnych i prac w sekcjach tematycznych IV Kongres Elektryki Polskiej obejmował spotkania i warsztaty skupione wokół redakcji czasopism branżowych wydawanych przez SEP, a także te przygotowane przez stowarzyszeniowe środowisko młodych wynalazców i profesjonalistów.

Sesja tematyczna – Polska w obliczu transformacji energetycznej, obejmowała zagadnienia służące realizacji podstawowego celu, jakim jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej. Eliminowanie z miksu surowcowego paliw kopalnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wymaga nie tylko uruchamiania nowych, odnawialnych źródeł energii – takich jak elektrownie wiatrowe i słoneczne, ale również ponownego spojrzenia w stronę energetyki jądrowej oraz rozwoju energetyki przemysłowej i prosumenckiej. Kluczowego znaczenia nabiera program budowy magazynów energii, który musi iść w parze z rozwojem OZE. Transformacja energetyczna nie może zamknąć się w obszarze wytwarzania i przesyłu energii, ale musi objąć praktycznie wszystkie sektory gospodarki i wszystkich interesariuszy procesu transformacji. W warunkach silnego uzależnienia polskiej energetyki od generacji opartej na spalaniu węgla transformacja musi wiązać się z ogromnymi inwestycjami i szybkim rozwojem innowacyjnych technologii, co stanowi szansę rozwojową dla całej gospodarki. W opinii ekspertów najważniejszym jest program transformacji energetycznej to plan, którego realizacja obliczona jest na blisko trzy dekady. Powinien zostać przyjęty w drodze szerokiego konsensusu, uzyskać wyraźne poparcie społeczne i nie może być wrażliwy na koniunktury polityczne. Wypracowanie takiego programu jest wspólnym obowiązkiem i odpowiedzialnością wszystkich sił politycznych w kraju oraz wszystkich podmiotów i organizacji działających w energetycznym łańcuchu wartości.

W panelu pt.Szansa na skok technologiczny i budowę polskich specjalności – technologie przyszłości. Perspektywy niskoemisyjnych i zero-emisyjnych technologii pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej, członek Zarządu Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Grupy WB – Tomasz BUDA w swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienia nt. Integracja odnawialnych źródeł energii z miejskimi sieciami trakcyjnymi jako element transformacji energetycznej w transporcie publicznym

Na IV Kongres Elektryki Polskiej przybyło grono specjalistów ze wszystkich praktycznie dziedzin nowoczesnej elektryki, w tym: energetyków, elektrotechników, elektroników, informatyków, automatyków, specjalistów telekomunikacji, transportu elektrycznego. Podstawowym celem była diagnoza bieżącego stanu elektryki polskiej, jak również zdefiniowanie strategicznych kierunków rozwoju tej bardzo istotnej dla naszego kraju gałęzi nauki, techniki i gospodarki. Wydarzenie to było skierowane też do przedstawicieli administracji publicznej, branżowej, kadry naukowej, studentów oraz członków instytucji i organizacji branżowych.