Informacje prawne

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

INFORMACJE PRAWNE
Niniejsze strony serwisu internetowego Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. mają jedynie charakter informacyjny. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści w dowolnym czasie bez powiadamiania o tym fakcie. Administrator strony nie daje gwarancji dokładności lub kompletności prezentowanych treści, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki, czy błędy we wspomnianych informacjach. W związku z tym informacje i dane na stronach serwisu mogą być chwilowo nieaktualne. Zawarte na witrynie informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W celu otrzymania wiążącej oferty prosimy kontaktować się z odpowiednimi działami Spółki korzystając z zakładki Kontakt.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wszystkie materiały, nazwy i znaki towarowe umieszczone na stronach serwisu są własnością Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. lub odpowiednich firm. Mogą być one wykorzystywane przez strony trzecie jedynie dla identyfikacji produktu lub firmy.

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENCI

Niniejsza klauzula ma na celu poinformowanie wszystkich użytkowników korzystających ze strony internetowej Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o zasadach działania oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, KRS 0000239180, NIP 9570918685, REGON 220087746.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytania, realizacji złożonego zamówienia, w tym ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw.

STRONY TRZECIE
Państwa dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W związku z realizacją zamówienia Państwa dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych wykorzystywanych w spółce, podmiotom, takim jak banki, firmy kurierskie i przesyłkowe oraz podmiotom powiązanym, w tym spółkom z grupy kapitałowej, do której należy administrator.

DOSTĘP DO DANYCH
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zrealizowania zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zamówienia. Państwa dane nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zamówienia, w tym przez okres odpowiedzialności za wady, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA

Poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach procesów rekrutacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zwana dalej „Administratorem”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się poprzez email: rodo@arex.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora, z dopiskiem RODO.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, a podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia tego procesu. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu pracy, czyli w przypadku dostarczenia wyłącznie danych osobowych wymaganych przepisami prawa takich jak: imię̨ (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (podstawa prawna: art. 22(1) Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • jeżeli rekrutacja dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub nawiązania współpracy na podstawie kontraktu b2b, to Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i dążenia do zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci weryfikacji posiadanych przez kandydata do pracy kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci analizy procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, w tym m. in. przeprowadzania ankiet satysfakcji po zakończonej rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, jeżeli wystąpią okoliczności faktyczne uzasadniające przetwarzanie danych osobowych w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe potencjalnych kandydatów do pracy będą przechowywane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, tj. 6 miesięcy od chwili złożenia aplikacji. Po tym okresie dane osobowe będą usuwane. Dane zebrane w ramach prowadzonej korespondencji będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom lub organizacjom międzynarodowym, których siedziby zlokalizowane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W przypadkach i na zasadach określonych w RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres Administratora: rodo@arex.pl, lub pisemnie na adres: Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia.