DIMaC-EK – System energetyki kolejowej

DIMaC-EK

W ramach systemu DIMaC-EK urządzenia realizują  dwie fukcji:

System DIMaC-EK dostarczany jest jako kompletne rozwiązanie, od elementów wykonawczych montowanych w rozjeździe, przez sterowniki lokalne, aż po serwery bazodanowe wraz z aplikacjami do zarządzania i sterowania.

DIMaC-EK

DIMaC-EK (Distributed Intelligent Monitoring and Control System) jest kompleksowym rozwiązaniem wykorzy­stywanym w instalacjach energetyki nietrakcyjnej. System ma charakter rozproszonego systemu warstwowego i umożliwia zdalne sterowanie oraz monitorowanie pracy urządzeń rozproszonych na znacznym obszarze. Jego głównym zadaniem jest optymalizowanie zużycia energii w realizacji elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oświetlenia terenów kolejowych oraz umożliwienie scentralizowanego nadzoru nad pracą tych urządzeń.

  1. Systemy nadzorcze (np. SMUE, DIVIS3) prezentują użytkownikom dane zgromadzone w bazach danych. Dane po przetworzeniu udostępnione są użytkownikom do prezentacji i analizy.
  2. Serwery bazy danych skomunikowane są z wieloma sterownikami nadrzędnymi, gromadzą oraz archiwizują dane, pomiary i zdarzenia z okresu pracy urządzeń z monitorowanego odcinka linii lub całego kraju.
  3. Sterownik nadrzędny NEK lub sterownik komunikacyjny MOG pozwalają na nadzór i zdalne sterowanie wieloma rozdzielnicami w obrębie stacji lub jej części.
  4. Rozdzielnice ze sterownikami przemysłowymi sterują oświetleniem i ogrzewaniem rozjazdów na podstawie danych z przetworników.

Komunikacja w ramach sytemu może być realizowana kablami światłowodowymi i miedzianymi oraz przez sieć GSM. Rozdzielnice komunikują się ze sterownikami nadrzędnymi w standardzie RS485, zaś sterowniki nadrzędne wykorzy stują sieć Ethernet do przekazywania danych do serwerów.

Systemy nadzorcze obejmują sprzęt (serwery, kompute­ry, wyświetlacze) oraz aplikacje służące do nadzoru, ste­rowania i analizy danych z urządzeń wykonawczych.

 

Sterowniki nadrzędne NEK i MOG pozwalają na zdalną kontrolę nad urządzeniami wykonawczymi. Pozwalają również na ich konfiguracje oraz sterowanie. Mogą być włączone do  systemów nadzorczych SMUE lub DIVIS3.

Rozdzielnice RESO-3F wraz z przetwornikami pogo­dowymi i rozdzielnice ROD wyposażone w sterowniki programowalne mogą pracować niezależnie lub we współpracy z systemem nadzorczym. Zapewniają opty­malizację zużycia energii.

Uchwyty grzałek, puszki przytorowe, transformatory separacyjne są podstawowymi akcesoriami urządzeń ogrzewania rozjazdów. Zapewniają ich skuteczne wy­grzanie i minimalizują straty energii.