XXI Konferencja Naukowo-Techniczna

XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2022” odbyła się w Zakopanem w dniach 30.11.2022 – 02.12.2022 roku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury oraz Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Była to jedna z największych w Polsce branżowych konferencji integrujących całe środowisko zajmujące się transportem szynowych. Dotyczy to zarówno przedstawicieli spółek Grupy PKP S.A. ale i uczelni czy firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii na kolei. Konferencja zgromadziła 675 osób. Uczestnicy konferencji to przedstawiciele: spółek Grupy PKP S.A., uczelni wyższych, Instytutu Kolejnictwa, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Austrii, Belgii, Francji, Niemiec i Włoch zajmujących się problematyką wdrażania nowych technologii na kolei.

Tomasz Buda – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Arex Sp. z o.o. brał udział i zaprezentował referat  pt. Metody poprawy efektywności energetycznej instalacji oświetlenia zewnętrznego obszarów kolejowych i instalacji elektrycznego ogrzewania rozjazdów. 

Tematyka konferencji obejmowała:

1. Inwestycje kolejowe w nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej, w tym inwestycje związane z transformacją energetyczną w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także w celu zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych (w tym elektryfikacja linii kolejowych).

2. Dostosowanie infrastruktury liniowej i punktowej transportu kolejowego w Polsce do potrzeb przewozowych związanych z europejską integracją Ukrainy, a także stan infrastruktury kolejowej w Ukrainie i perspektywy jej odbudowy.

3. Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych i rekomendacje dla perspektywy 2021-2027, w tym: efektywność zrealizowanych inwestycji, modyfikacje założeń wynikające ze zmiany otoczenia i nowych prognoz, ocena jakości zastosowanych materiałów i systemów.

4. Rola CPK w rozwoju rynku przewozów kolejowych w Polsce.

5. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM, Asset Management.

6. Zagadnienia związane z infrastrukturą kolejową (nawierzchnia, obiekty inżynieryjne, w tym tunelowe, srk, energetyka, telekomunikacja, informatyka) w szczególności stosowanie najnowszych osiągnięć technologicznych i materiałowych przy jej budowie, rozbudowie, remontach i utrzymaniu, w tym zagadnienia związane zasadami zrównoważonego rozwoju, LCA (analiza cyklu życia).

7. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.

8. Rozwój procesów utrzymania i nowoczesnych rozwiązań w maszynach i urządzeniach do utrzymania infrastruktury na zmodernizowanych liniach kolejowych.

9. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach i poprawa dostępności w regionach, Program Kolej Plus.

10. Kolej XXI wieku – możliwości finansowania zewnętrznego prac badawczo-rozwojowych i innowacji.

11. Cyberbezpieczeństwo w transporcie szynowym.

12. Problemy z przygotowaniem kadry do realizacji zadań w transporcie szynowym tj. kształcenie na poziomie szkół średnich i wyższych oraz uprawnienia budowlane (projektowe i wykonawcze).

Pierwszego dnia konferencji dominowała tematyka związana z transportem szynowym głównie w aspekcie wyzwań, zagrożeń i bezpieczeństwa. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, konferencja tematycznie zdominowana została przez przedstawicieli branży automatyki i sterowania ruchem kolejowym, ale mocno wybrzmiewały także głosy związane z tematami geologicznymi i geotechnicznymi w inwestycjach kolejowych.