„System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP” w ramach konkursu numer 4/SZAFIR/2021

Tytuł projektu:  System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP.

Celem projektu są badania w zakresie modelowania, symulacji zjawisk elektromagnetycznych w systemach generacji i emisji mikrofalowych impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy, a także opracowanie koncepcji, zaprojektowanie, budowa i badania demonstratora technologii systemu. Efektem projektu będzie opracowanie systemu generacji i emisji mikrofalowych impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania atakom bądź szkodliwej aktywności bezzałogowych statków powietrznych.

Całkowity koszt realizacji Projektu w zakresie badań naukowych wynosi 21 774 194,00 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowalnych to 17 702 597,00 zł.  75% dofinansowania pozostaje do dyspozycji Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, natomiast pozostałe 25% dla Konsorcjanta Projektu – firmy AREX Sp. z o.o.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pod kryptonimem ,,SZAFIR”.

Okres realizacji Projektu wynosi 42 miesiące, rozpoczął się w dniu 01.06.2023 r. i zakończy się w dniu 01.12.2026 r.

Zamówienia publiczne

Miejsce i sposób składania ofert:

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do każdego zapytania ofertowego w wersji polskiej. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. Rozliczenie będzie zgodne z podaną ceną ryczałtową wynikającą z oferty. Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym. W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.

Do każdego zamówienia załączone są trzy formularze do wypełnienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: zamowienia.publiczne@arex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Leszek Kaczmarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (58) 340 67 64

Lista zamówień: