W Czasopiśmie Mechanik nr 05-06/2024 ukazał się artykuł AREX Sp. z o.o. z Grupy WB

Pt. Przykłady krajowych możliwości modernizacji wybranych typów uzbrojenia i opracowanych trenażerów uzbrojenia, którego autorami są:
KRZYSZTOF BIELAWSKI, ANDRZEJ BANACKI, MIROSŁAW CHMIELIŃSKI, ARKADIUSZ KRUPA, PIOTR MAJEWSKI, SŁAWOMIR TAMBERG, DARIUSZ SZAGAŁA

W artykule przedstawiono krajowe uwarunkowania modernizacji wybranych typów uzbrojenia i trenażerów uzbrojenia, które są autorskimi propozycjami Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. wchodzącego w skład Grupy WB. W procesie tym uwzględniono również charakterystykę związaną z efektywnością prac modernizacyjnych rozumianych jako uzyskiwanie korzyści w odniesieniu do ponoszonych nakładów. Szczególną uwagę poświęcono modernizacji wynikającej z funkcji niezawodności doskonalonego systemu i jego gotowości do wykonywania zadań. Artykuł nie jest przedstawieniem oferty handlowej, ale zakresu prac badawczo-rozwojowych i wdrożonych rozwiązań modernizacyjnych, opracowanych w odpowiedzi na oczekiwania rynku, uwagi użytkowników oraz postęp techniczny. Potencjał Grupy WB oraz stan wiedzy i możliwości wskazują, że w dziedzinie uzbrojenia AREX Sp. z o.o. jest w stanie spełnić wymagania stawiane przez współczesne pole walki. Proces modernizacji powinien być prowadzony w ramach krajowego przemysłu obronnego (w rodzimym przemysłowym potencjale obronnym). Przemysł ten powinien dysponować nowoczesnymi technologiami modernizacyjnymi.

Więcej informacji:
MECHANIK. Miesięcznik naukowo-techniczny 5-6/2024 – już dostępny
DOI