W miesięczniku naukowo-technicznym  Wiadomości Elektrotechniczne nr 10 / 2023

W miesięczniku naukowo-technicznym Wiadomości Elektrotechniczne nr 10 / 2023 na stronie 14, opublikowano artykuł autorstwa pracowników AREX pt. ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ SEMS W POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO OBIEKTÓW I OPTYMALIZACJI KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

W artykule zaprezentowane zostały rozwiązania techniczne związane z wpływem wdrożenia systemu zarządzania energią (SEMS) na poprawę bezpieczeństwa energetycznego obiektów i optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej. Pokazano przykładowe możliwości zastosowania systemu na poziomie komercyjnym i przemysłowym, a także z uwzględnieniem miejskiej trakcji elektrycznej i nowoczesnych obiektów kubaturowych.

Przedstawiono wybrane scenariusze pracy systemu oraz główne jego elementy. Określono wymagania dotyczące aplikacji zarządczych i oprogramowania regulującego przepływ energii elektrycznej. Zarządzanie energią w obiektach wymaga zastosowania odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej. Potencjał energii w obiektach wyposażonych w specjalnie zaprojektowane magazyny energii umożliwia efektywne wykorzystanie jej alternatywnych źródeł, do zaspokajania zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną.

Przez efektywność energetyczną obiektu należy rozumieć stopień przygotowania obiektu do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten obiekt.