Energooszczędny System Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów z adaptacyjną dystrybucją mocy grzewczej

 

Wartość projektu: 6 536 444,17 zł

Dofinansowanie: 2 479 805,32 

Czas trwania projektu: 1.12.2022 – 30.11.2025

Projekt: Energooszczędny System Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów z adaptacyjną dystrybucją mocy grzewczej”.

    Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, wysokosprawnego systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych o zmniejszonym zapotrzebowaniu na moc zainstalowaną w miejscu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej AC 0,4 kV i zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej.
Nowy system opracowany zostanie z uwzględnieniem obowiązujących wymagań stawianych przez PKP PLK S.A., a zawartych w Instrukcji Iet-5 „Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów” (2015 r.). System będzie kompatybilny z przyjętymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej standardami komunikacji systemów EOR (Standard KHA – Iet-5 Tom2) i będzie możliwy do wdrażania na istniejącej lub nowej, dedykowanej infrastrukturze kablowej przy stosowaniu typoszeregu przyjętych na kolei elementów grzejnych (Iet-5 Tom1 ). Będzie mógł być zabudowany zarówno w nowych instalacjach EOR, jak również umożliwiał będzie modernizację istniejących już systemów EOR, bez konieczności wymiany zasadniczej części okablowania na stacji, ani wymiany grzejników w rozjazdach. Idea pracy systemu ESAR polegać będzie na optymalizacji zapotrzebowania na moc elektryczną w miejscu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, celem redukcji zużycia energii poprzez adaptacyjne sterowanie dystrybucją mocy grzewczej w obrębie rozjazdu, przy jednoczesnym zachowaniu jego pełnej drożności w warunkach zimowych. Optymalizacja mocy EOR w rozjeździe realizowana będzie poprzez segmentację, oczujnikowanie i indywidualne dopasowanie dostarczanej mocy grzewczej dla poszczególnych obszarów i elementów rozjazdu.

Zamówienia publiczne

Miejsce i sposób składania ofert:

W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do każdego zapytania ofertowego w wersji polskiej. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. Rozliczenie będzie zgodne z podaną ceną ryczałtową wynikającą z oferty. Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym. W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.
Do każdego zamówienia załączone są trzy formularze do wypełnienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: zamowienia.publiczne@arex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Zuzanna Sworowska-Otremba, Tomasz Myzia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (58) 340 67 41

Lista zamówień: