Autoadaptacyjne układy szybkiego i ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w technologii Cubic System

Wartość projektu: 8 311 633,34 zł

Dofinansowanie NCBR:  5 263 428,76 zł

Czas trwania projektu: 01.12.2020 – 30.11.2023

”Autoadaptacyjne układy szybkiego i ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w technologii Cubic System.”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania autoadaptacyjnych układów szybkiego i ultraszybkiego ładowania pojazdów EV, zasilanych bezpośrednio z sieci dystrybucyjnej 400 VAC lub miejskiej sieci trakcyjnej 750 VDC (trolejbusowej i tramwajowej) i współpracujących z hybrydowym zasobnikiem energii. Układy te będą wyposażone w system „inteligentnego” wyboru trybu pracy w zależności od prognozowanej mocy dysponowanej i zapotrzebowania, który umożliwi proaktywne i efektywne zarządzanie zasobami oraz poprawę parametrów jakości sieci zasilającej.

Zamówienia publiczne

Miejsce i sposób składania ofert:

W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską, za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do każdego zapytania ofertowego w wersji polskiej. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. Rozliczenie będzie zgodne z podaną ceną ryczałtową wynikającą z oferty. Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym.  W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.
Do każdego zamówienia załączone są cztery formularze do wypełnienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: zamowienia.publiczne@arex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Zuzanna Sworowska-Otremba, Oskar Kreft 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (58) 340 67 41

Lista zamówień: