Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez PLK S.A.

Wartość projektu: 8 294 082,50 zł

Dofinansowanie NCBR: 2 878 174,85 zł

Czas trwania projektu: 01.07.2018 – 31.03.2022

Projekt: ”Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez PLK S.A.”.

    Celem projektu jest opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych w skali obszaru działa Spółki PKP PLK S.A. Ideą projektu jest wykorzystanie nowoczesnych opraw LED wyposażonych w cyfrowe złącza sterowania. Opracowana zostanie metoda dynamicznego sterowania intensywnością świecenia opraw, uwzględniająca rzeczywisty ruch pociągów na stacji oraz obecność ludzi na peronach.

Zamówienia publiczne

Miejsce i sposób składania ofert:

W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do każdego zapytania ofertowego w wersji polskiej. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. Rozliczenie będzie zgodne z podaną ceną ryczałtową wynikającą z oferty. Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym. W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.
Do każdego zamówienia załączone są trzy formularze do wypełnienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: zamowienia.publiczne@arex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Zuzanna Sworowska, Tomasz Myzia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (58) 340 67 41

Lista zamówień: