Opracowanie innowacyjnego napędu platform mobilnych

Wartość projektu: 19 133 242,26 zł

Dofinansowanie: 11 977 186,90 zł

Czas trwania projektu: 01.08.2017 – 31.03.2021

Projekt: ”Opracowanie innowacyjnego napędu platform mobilnych”.

    W ramach Projektu NCBiR zostaną przeprowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie systemu zasilania i napędu mobilnej, uniwersalnej platformy zasilanej elektrycznie.

    Rezultatem Projektu będzie w pełni funkcjonalny system zasilania i napęd mobilnej platformy elektrycznej, przygotowany do dalszej zabudowy, w celu wytwarzania elektrycznych pojazdów transportowych do przewozu towarów i osób oraz pojazdów użytkowych takich jak np. maszyny robocze i ciągniki rolnicze o masie do 3,5 t.

    O innowacyjności rezultatów Projektu stanowić będą następujące rozwiązania:

  • napęd bezpośredni wynikający z zastosowania silników momentowych zainstalowanych w lub przy kole;
  • modułowy, skalowalny magazyn energii;
  • zintegrowany napęd.

     

Zamówienia publiczne

Miejsce i sposób składania ofert:

W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do każdego zapytania ofertowego w wersji polskiej. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. Rozliczenie będzie zgodne z podaną ceną ryczałtową wynikającą z oferty. Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym. W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.
Do każdego zamówienia załączone są trzy formularze do wypełnienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: zamowienia.publiczne@arex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Zuzanna Sworowska, Tomasz Myzia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (58) 340 67 41

Lista zamówień: