Projekt NCBiR:"Autoadaptacyjne układy szybkiego i ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w technologii Cubic System"

Wartość projektu: 8 311 633,34 zł

Dofinansowanie NCBR:  5 263 428,76 zł

Czas trwania projektu: 01.12.2020 - 30.11.2023

”Autoadaptacyjne układy szybkiego i ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w technologii Cubic System.”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania autoadaptacyjnych układów szybkiego i ultraszybkiego ładowania pojazdów EV, zasilanych bezpośrednio z sieci dystrybucyjnej 400 VAC lub miejskiej sieci trakcyjnej 750 VDC (trolejbusowej i tramwajowej) i współpracujących z hybrydowym zasobnikiem energii. Układy te będą wyposażone w system „inteligentnego” wyboru trybu pracy w zależności od prognozowanej mocy dysponowanej i zapotrzebowania, który umożliwi proaktywne i efektywne zarządzanie zasobami oraz poprawę parametrów jakości sieci zasilającej.

Zamówienia publiczne

Miejsce i sposób składania ofert:

W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską, za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do każdego zapytania ofertowego w wersji polskiej. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. Rozliczenie będzie zgodne z podaną ceną ryczałtową wynikającą z oferty. Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym.  W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.
Do każdego zamówienia załączone są cztery formularze do wypełnienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: zamowienia.publiczne@arex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Zuzanna Sworowska-Otremba, Oskar Kreft 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: (58) 340 67 41

Lista zamówień:

 

L.p. Data Termin Tytuł Zapytanie ofertowe Status Projekt
1 20/11/2017 30/11/2017 Aktualizacja oprogramowania Altium Designer wraz z subskrypcją Informacje o ogłoszeniu Zakończony
2 22/11/2017 04/12/2017 Zakup tranzystorów SiC wg specyfikacji Informacje o ogłoszeniu Zakończony
3 27/11/2017 06/12/2017 Zasilacz laboratoryjny regulowany, 4 sztuki Informacje o ogłoszeniu Zakończony
4 20/12/2017 12/01/2018 Zakup stanowiska do badań napędów – hamownia silników do ok. 100kW Informacje o ogłoszeniu Zakończony
5 20/12/2017 05/01/2018 Oscyloskop cyfrowy Informacje o ogłoszeniu Zakończony
6 20/12/2017 10/01/2018 Programator-emulator dla mikrokontrolerów DSP i ARM Texas Instruments z interfejsem JTAG wraz z akcesoriami Informacje o ogłoszeniu Zakończony
7 20/12/2017 10/01/2018 Laptop do prac projektowych Informacje o ogłoszeniu Zakończony
8 11/01/2018 18/01/2018 Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony Informacje o ogłoszeniu Zakończony
9 25/01/2018 06/02/2018 Tester umożliwiający ładowanie/ rozładowanie ogniw Informacje o ogłoszeniu Zakończony
10 29/01/2018 05/02/2018 220 szt. Ogniw litowo-żelazowo-fosforanowe LiFePO4 wraz z akcesoriami. Zamówienie odłożone na późniejszy termin Zakończony
11 02/02/2018 09/02/2018 Zakup kondensatorów elektrolitycznych i polipropylenowych. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
12 02/02/2018 09/02/2018 Zakup modułów tranzystorowych SiC/IGBT Informacje o ogłoszeniu Zakończony
13 09/02/2018 16/02/2018 Aktywne obciążenie o mocy ok. 10kW Informacje o ogłoszeniu Zakończony
14 09/02/2018 16/02/2018 Aktywne obciążenie o mocy ok. 52kW Informacje o ogłoszeniu Zakończony
15 15/02/2018 01/03/2018 Oscyloskop z możliwością pomiaru sygnałów analogowych i cyfrowych z modułem zaawansowanych pomiarów i analizy mocy. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
16 15/02/2018 22/02/2018 Sonda prądowa 150A 15MHz z dedykowanym wzmacniaczem i adapterem do oscyloskopu Tektronix MSO5. Zamówienie odłożone na późniejszy termin Zakończony
17 15/02/2018 22/02/2018 Sonda prądowa 500A 2MHz wraz z dedykowanym wzmacniaczem i adapterem kompatybilna z oscyloskopem Tektronix MSO5. Zamówienie odłożone na późniejszy termin Zakończony
18 09/03/2018 16/03/2018 Zamówienie na zakup materiału - blacha prądnicowa M235-35A Informacje o ogłoszeniu Zakończony
19 09/03/2018 16/03/2018 Zamówienie na zakup materiału - płyta ARMCO lub 04J Informacje o ogłoszeniu Zakończony
20 23/03/2018 11/04/2018 Oprogramowanie do analizy niezawodności. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
21 12/04/2018 23/04/2018 Sonda prądowa 150 A, AC/DC, DC-10 MHz, dedykowany interfejs lub BNC Informacje o ogłoszeniu Zakończony
22 12/04/2018 19/04/2018 Aplikacja do analizy kodu, sprawdzająca zgodność ze standardem MISRA Informacje o ogłoszeniu Zakończony
23 12/04/2018 19/04/2018 Stół do badań na narażenia sinusoidalne/udary Informacje o ogłoszeniu Zakończony
24 13/04/2018 20/04/2018 Analizator widma 18GHz wraz z niezbędnym osprzętem. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
25 18/04/2018 25/04/2018 System do badań wyładowań ESD Informacje o ogłoszeniu Zakończony
26 08/05/2018 15/05/2018 System do testów odporności na zaburzenia EFT/Burst i Surge. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
27 08/05/2018 15/05/2018 Zestaw sieci sztucznych LISN Informacje o ogłoszeniu Zakończony
28 11/07/2018 18/07/2018 Zakup modułów tranzystorowych SiC wg specyfikacji Informacje o ogłoszeniu Zakończony
29 11/07/2018 18/07/2018 Zakup ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych LiFePO4 w obudowie pryzmatycznej wraz z akcesoriami. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
30 17/07/2018 30/07/2018 Zakup ogniw litowo-jonowych (Li-Ion) w obudowie cylindrycznej. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
31 19/07/2018 31/07/2018 Badania w komorze termicznej energoelektroniki. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
32 19/07/2018 31/07/2018 Badania w komorze termicznej ogniw akumulatorowych. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
33 19/07/2018 01/08/2018 Badania wytrzymałości mechanicznej ferromagnetyków. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
34 19/07/2018 01/08/2018 Badania wytrzymałości na udary elektryczne energoelektroniki. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
35 19/07/2018 01/08/2018 Badania wytrzymałości na udary elektryczne modułów SIC. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
36 19/07/2018 01/08/2018 Badania wytrzymałości na udary elektryczne magnesów ziem rzadkich. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
37 19/07/2018 31/07/2018 Badania magnesów ziem rzadkich w komorze termicznej. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
38 19/07/2018 31/07/2018 Badania w komorze termicznej ferromagnetyków. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
39 14/09/2018 21/09/2018 Zakup magnesów neodymowych N38UH wg specyfikacji. (magnes nr 1) Informacje o ogłoszeniu Zakończony
40 14/09/2018 21/09/2018 Zakup magnesów neodymowych N38UH wg specyfikacji. (magnes nr 2) Informacje o ogłoszeniu Zakończony
41 14/09/2018 21/09/2018 Zakup magnesów neodymowych N38UH wg specyfikacji. (magnes nr 3) Informacje o ogłoszeniu Zakończony
42 14/09/2018 21/09/2018 Zakup magnesów neodymowych N38UH wg specyfikacji. (magnes nr 4) Informacje o ogłoszeniu Zakończony
43 14/09/2018 21/09/2018 Zakup magnesów neodymowych N38UH wg specyfikacji. (magnes nr 5) Informacje o ogłoszeniu Zakończony
44 18/09/2018 25/09/2018 Zakup magnesów neodymowych N38UH FeNdB wg specyfikacji. (magnes nr 6) Informacje o ogłoszeniu Zakończony
45 19/10/2018 28/10/2018 Stos IEC 15118 Informacje o ogłoszeniu Zakończony
46 08/11/2018 22/11/2018 Aplikacja do obsługi bazy danych pojazdów elektrycznych oraz ładowarek pojazdów elektrycznych. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
47 13/11/2018 22/11/2018 Stos OCPP 1.6, interfejs użytkownika stacji ładowania pojazdów oraz symulator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) Informacje o ogłoszeniu Zakończony
48 27/11/2018 04/12/2018 Zakup tranzystorów SiC wg specyfikacji. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
49 14/02/2019 21/02/2019 Zakup modułów tranzystorowych SiC wg specyfikacji. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
50 05/04/2019 12/04/2019 Zakup modułów tranzystorowych SiC wg specyfikacji. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
51 18/04/2019 30/04/2019 Skaner światła strukturalnego wraz ze stacją roboczą i oprogramowaniem. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
52 08/05/2019 16/05/2019 Zakup ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych LiFePO4 w obudowie pryzmatycznej wraz z akcesoriami. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
53 08/05/2019 16/05/2019 Wykonanie elementów mechanicznych dla 8 kompletów falownika STS-203. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
54 03/06/2019 11/06/2019 Wykonanie elementów mechanicznych dla 8 kompletów falownika STS-203 na podstawie dokumentacji zamawiającego. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
55 19/06/2019 04/07/2019 Wykonanie komponentów mechanicznych dla 6 kompletów silnika DWH-200v3 na podstawie dokumentacji zamawiającego. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
56 19/06/2019 28/06/2019 Zakup sond prądowych 500 A, AC/DC Informacje o ogłoszeniu Zakończony
57 19/06/2019 28/06/2019 Zakup sond różnicowych 2kV Informacje o ogłoszeniu Zakończony
58 13/08/2020 20/08/2020 Usługa wykonania badań laboratoryjnych elektrycznego modułu napędowego mocy 40kW. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
59 01/10/2020 10/10/2020 Wykonanie elementów stanowiska do badań hamulca mokrego Informacje o ogłoszeniu Zakończony
60 12/10/2020 19/10/2020 Wykonanie elementów stanowiska do badań hamulca mokrego Informacje o ogłoszeniu Zakończony
61 11/05/2021 26/05/2021 Montaż elementów demonstratora systemu sterowania oświetleniem na obiektach kolejowych na stacji kolejowej Gdynia Orłowo oraz przystanku osobowym Cieplewo. Informacje o ogłoszeniu Zakończony
62 21/05/2021 07/06/2021 Tester zgodności standardu Chademo/CCS Combo 2/ Type 2 Informacje o ogłoszeniu Zakończony
63 11/06/2021 21/06/2021 Tester zgodności standardu Chademo/CCS Combo 2/ Type 2 Informacje o ogłoszeniu Zakończony
64 11/06/2021 21/06/2021 Zasilacz laboratoryjny, programowalny, 1 wyjście, 0-1000V, 0-30 A (2szt.) Informacje o ogłoszeniu Zakończony
65 14/06/2021 23/06/2021 Precyzyjny analizator mocy Informacje o ogłoszeniu Zakończony
66 17/01/2022 25/01/2022 Oscyloskop cyfrowy Informacje o ogłoszeniu Zakończony
67 18/03/2022 28/03/2022 Wykonanie zarządzalnych oraz funkcyjnych płytek elektronicznych do modeli bloków energoelektroniczych Informacje o ogłoszeniu Zakończony
68 08/06/2022 17/06/2022 Zakup superkondensatorów wraz z wyposażeniem Informacje o ogłoszeniu Zakończony
69 08/06/2022 27/06/2022 Tester ogniw bateryjnych Informacje o ogłoszeniu Zakończony
70 08/06/2022 23/06/2022 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Informacje o ogłoszeniu Zakończony
71 28/07/2022 12/08/2022 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Informacje o ogłoszeniu Otwarty