Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w dniu 10 grudnia 2019 r.

W dniu 10 grudnia 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Spotkanie zostało zorganizowane w siedzibie Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. w Gdyni na zaproszenie p. Tomasza Budy, Członka Zarządu i Dyrektora Operacyjnego spółki.

W ramach spotkania Dziekan prof. Roman Śmierzchalski przedstawił informacje na temat aktywności Wydziału w ostatnich miesiącach, ze szczególnym uwzględnieniem nowych uwarunkowań prawnych funkcjonowania Wydziału i Uczelni po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki. Dziekan omówił także wyzwania stojące przed Wydziałem w związku z uzyskaniem przez Politechnikę Gdańską statusu Uczelni Badawczej.

W swoim wystąpieniu prof. Śmierzchalski wskazał również na potencjalne zagrożenia zachodzących zmian, w tym na zmniejszenie liczby absolwentów wynikające ze zmienionego modelu finasowania uczelni w Polsce oraz na trudności w odtwarzaniu kadry naukowej, wynikające m.in. z niezadowalającego poziomu finansowego stypendiów doktorskich, które nie są konkurencyjne wobec oferty przedsiębiorstw dla absolwentów – potencjalnych doktorantów – Politechniki Gdańskiej.

W ramach dyskusji, członkowie Rady Konsultacyjnej odnieśli się do informacji przekazanych przez Dziekana Wydziału. W wypowiedziach zwracano uwagę na potrzebę dalszej poprawy jakości kształcenia studentów oraz zapewnienia współpracy z przemysłem w zakresie dostosowywania programów kształcenia – w szczególności na studiach inżynierskich – do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni.

Następnie Dyrektor Tomasz Buda zaprezentował działalność spółki AREX oraz Grupy WB, jednego z największych polskich koncernów zaawansowanych technologii,  specjalizującego się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla sektora obronnego i cywilnego. Członkowie Rady Konsultacyjnej mogli zapoznać się m.in. z wynikami projektu B+R Opracowanie innowacyjnego napędu platform mobilnych, realizowanego przez AREX w ramach programu POIR 1.1.1, w którym część badań wykonano w Laboratorium LINTE^2.

Spotkanie zakończyła wizyta techniczna członków Rady Konsultacyjnej w laboratoriach oraz pracowniach projektowo-produkcyjnych spółki AREX.

 

Zdjęcia:  Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.

Źródło: https://eia.pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/GI8nRFNnU5yA/content...-