Geotermalne ogrzewanie rozjazdu kolejowego

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. zrealizował zadanie  p.n. „Geotermalne ogrzewanie rozjazdu kolejowego”. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 424.000,00 zł, kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 320.000,00 zł.

Głównym celem zadania p.n. „Geotermalne ogrzewanie rozjazdu kolejowego”  jest zastąpienie elektrycznego ogrzewania rozjazdów przez geotermalny system ogrzewania rozjazdów z wykorzystaniem pompy ciepła. Pompa ciepła, wykorzystująca do pracy energię Ziemi, zużywa o 2/3 mniej energii elektrycznej od klasycznego układu z wykorzystaniem grzejników elektrycznych. Spodziewany efekt zastosowania przedmiotowego systemu to efekt ekonomiczny oraz ekologiczny.

https://wfos.gdansk.pl/